?>

Mediation en Scheidingsbemiddeling

WWat is mediation / scheidingsbemiddeling? Mediation, of in het Nederlands: bemiddelen, is het oplossen van conflicten buiten de rechter om. De mediator, een speciaal opgeleide bemiddelaar, faciliteert een oplossing die beide partijen uiteindelijk zelf bereiken.

De mediator is dus niet de advocaat van één van de partijen, maar wordt door de beide partijen ingeschakeld om gezamenlijk tot de beste oplossing te komen. De mediator is dus onafhankelijk!

Die oplossing, die de twee partijen uiteindelijk dus zelf bereiken, wordt schriftelijk vastgelegd in een zogenaamd convenant. Omdat de mediators van Kennemer Mediation advocaten zijn, kunnen wij ook de gerechtelijke procedures voeren en blijft alles in één hand.

Wel zo efficiënt, wel zo goedkoop.

De advocaten van Kennemer Mediation zijn gespecialiseerd in familierecht en erfrecht.

Wat is het verschil tussen een gewone scheiding en mediation / scheidingsbemiddeling?

In de standaard echtscheiding heeft iedere partij een eigen advocaat. Het is ook mogelijk om gezamenlijk één advocaat in te schakelen.

Het grote verschil tussen deze twee varianten en scheidingsbemiddeling, is dat de bemiddelaar, de mediator, getraind is om de emoties boven tafel te krijgen, om pijnpunten te laten benoemen, om wat niet besproken wordt bespreekbaar te maken.

Op deze wijze kan de rol worden omgebogen van partners naar ex-partners, die op een volwassen wijze, ondanks de echtscheiding, met elkaar op respectvolle wijze kunnen communiceren.

Dit is niet alleen prettig voor uzelf, maar ook zeker voor de kinderen.

Hoe werkt mediation?

Doorgaans wordt in 3 tot 6 gesprekken tot overeenstemming gekomen.

Het eerste gesprek, de intake, duurt circa 2 uur.

Bij voorkeur voeren wij dit gesprek bij ons op kantoor, op neutraal terrein. De situatie is al emotioneel genoeg. Wat er moet en gaat gebeuren is op zich niet erg ingewikkeld, maar wel veel en wel divers.

In dit eerste gesprek wordt duidelijk besproken wat mediation inhoudt en wat de “spelregels” zijn. Daarnaast wordt uw persoonlijke situatie geïnventariseerd en wordt precies uitgelegd wat er moet worden geregeld: Kinderen – ouderschapsplan – alimentatie – woningverdeling.

In de daarop volgende gesprekken zullen de verschillende mogelijkheden worden besproken zodat de beide partijen gelegenheid hebben om de diverse alternatieven te beoordelen. Daarbij wordt gezocht naar het alternatief waarin alle partijen zich kunnen vinden en zullen beslissingen worden genomen.

Wanneer alle afspraken zijn gemaakt, zal het concept ouderschapsplan en het concept convenant worden opgesteld en in het daarop volgende gesprek met elkaar worden doorgenomen. Een convenant is een overeenkomst waarin alle afspraken zijn opgenomen. Uiteraard staat het u vrij om het concept ouderschapsplan en het concept convenant door een derde te laten beoordelen.

Graag zelfs!

Vaak is het na 4 à 5 sessies rond. Dan kunnen de concepten definitief worden gemaakt en aan de partijen worden gezonden voor een laatste beoordeling.

Soms zijn meer gesprekken nodig wanneer er grote of diepgewortelde problemen of emoties zijn. Om niet in herhaling te vallen wordt met behulp van uitspraken in vergelijkbare gevallen dan wel met de hulp van andere deskundigen geprobeerd alsnog tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar en redelijk is.

Overal overeenstemming over, en dan?

Van iedere bespreking wordt een schriftelijke samenvatting gemaakt en aan de partijen verzonden. Zodra over alle punten overeenstemming is bereikt, kunnen de stukken, waaronder ouderschapsplan, convenant etc. in orde worden gemaakt.

Wanneer de partijen alleen samenwoonden, is het gereed, op de afwikkeling na (zie hierna). Wanneer de partijen getrouwd zijn, moet er nog een verzoekschrift tot echtscheiding worden opgesteld en vergezeld van het ouderschapsplan en het convenant worden ingediend bij de rechtbank.

Omdat onze mediators ook advocaat zijn, regelen wij dit ook voor u. Als er een door beide partijen ondertekend convenant is waarin alle gevolgen van de scheiding goed zijn geregeld, zal er geen mondelinge behandeling bij de rechtbank plaatsvinden.

De rechtbank zal de beslissing afgegeven waarbij zij zich baseert op het verzoekschrift en het convenant. De beslissing van de rechtbank, ook wel beschikking genoemd, dient vervolgens te worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Ook dat regelen wij natuurlijk!

Zodra de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand bent u officieel gescheiden.

De afwikkeling

Wanneer alles rond lijkt, zijn er nog wel enkele zaken die ook geregeld moeten worden:

  • Pensioenfondsen moeten worden geïnformeerd.
  • Testament moet worden aangepast.
  • Tenaamstelling huurcontract, bankrekeningen, kentekens etc. moet worden gewijzigd.
  • Etc.

In het convenant is reeds opgenomen hoe en door wie deze zaken geregeld gaan worden, maar indien gewenst kunnen wij u hierbij helpen.

Hoe lang duurt mediation?

Dit is afhankelijk van de wijze waarop de mediation verloopt. De klant bepaalt  de duur van de mediation.

Ons advies en ons streven is om vaart in het mediationproces te houden en dus tussen de gesprekken niet meer dan 2 weken te laten. Uitgaande van 4 à 5 gesprekken duurt de feitelijke mediation dan 8 à 10 weken.

Maar het kan sneller en het kan langzamer.

Mediation en een eigen advocaat

Doel van de scheidingsbemiddeling is om beide partijen zelf tot de beste oplossing te laten komen.

Dat werkt alleen als er sprake is van gelijkheid. Wij vinden het geen probleem als partijen of één van partijen zich laat adviseren door een advocaat of andere professionele adviseur.

Daar hoeft ook geen geheim van te worden gemaakt. Wij zijn ook altijd bereid om eventuele vraagpunten met de betreffende adviseur te bespreken.

Wij werken echter in geen geval mee aan uitkomsten of oplossingen die in onze ogen onredelijk zijn, apert nadelig voor één partij zijn, dan wel oplossingen die vroeg of laat wel tot problemen moeten leiden.

Wat als wij er niet uit komen?

Mediation leidt in veruit het merendeel van de gevallen tot een positief resultaat. Omdat partijen zelf op zoek gaan naar de door beiden gewenste oplossing.

Het is onze taak om de partijen tot elkaar te brengen en te informeren over de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden.

Soms lukt dat niet, met name als één van de partijen vasthoudt aan een onredelijk standpunt. Meestal gaat het dan nog om één aspect waarover kan worden geprocedeerd naast de scheidingsbemiddeling, zodat de andere aspecten van een scheiding alsnog door middel van de mediation kunnen worden opgelost. Er zal dan een deelconvenant worden opgesteld.

Soms is mediation niet de weg om tot een oplossing te komen. Een ieder en dus ook de mediator kan de mediation beeïndigen. In dat geval zullen beide partijen een eigen advocaat moeten inschakelen, niet zijnde een advocaat van Tanger Advocaten. Wat tijdens de mediation is besproken, mag niet gebruikt worden in een gerechtelijke procedure.

Kennemer Mediation is onderdeel van Tanger Advocaten N.V., handelsregister nr. 34302647