?>

Tarieven, Voorwaarden & Klachtregeling

AAarzel niet om contact met ons op te nemen, ook wanneer u twijfelt. Dat kan telefonisch, u kunt mailen maar u bent natuurlijk ook altijd welkom op ons kantoor. Een eerste kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en altijd gratis.

Tarieven

Kennemer Mediation hanteert een vast uurtarief tussen de € 200,– en €230,– exclusief BTW en 5% kantoorkosten voor onze mediators.

Een gemiddelde mediation neemt ca 10 à 15 uur in beslag. Een succesvolle mediation scheelt dubbele advocaatkosten! Daarnaast is een advocaat bij een gemiddelde echtscheiding meer tijd kwijt omdat er vaak meerdere procedures moeten worden gevoerd zoals een voorlopige voorziening, zitting over de kinderen en alimentatie en een procedure over de verdeling van de goederen.

Klachtregeling

De mediators van Kennemer Mediation zijn niet alleen gehouden aan de gedragsregels voor de advocatuur, maar ook aan de speciaal door de specialistenvereniging vFAS opgestelde gedragsregels voor vFAS advocaat-scheidingsbemiddelaars. Daarnaast hebben wij ook een interne, laagdrempelige klachtregeling. Bent u niet tevreden? Heeft u een probleem?

Neemt u dan s.v.p. zonder aarzelen contact op met de klachtbehandelaar mr. H.J. van der Hauw, tel. 0255-547800, of mail h.j.van.der.hauw@kennemermediation.nl.

Voorwaarden

Kennemer Mediation is een handelsnaam van de naamloze vennootschap Tanger Advocaten N.V., geregistreerd in het handelsregister onder nummer 34302647. Op alle overeenkomsten die wij sluiten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing:

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door Tanger Advocaten N.V. worden verleend. Uitsluitend Tanger Advocaten N.V. is Opdrachtnemer, nimmer enige aan Tanger Advocaten N.V. verbonden natuurlijke of rechtspersoon. Niet alleen Tanger Advocaten N.V., maar ook alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect bij de uitvoering van de opdracht van de Opdrachtgever zijn betrokken kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Alle opdrachten komen tot stand met Tanger Advocaten N.V., ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW wordt derhalve uitgesloten.

Ook de werking van artikel 7: 407 lid 2 BW, welk artikel een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

3. Bij het inschakelen van derden zal Tanger Advocaten N.V. de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Behalve in geval van de inschakeling van deurwaarders zal, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, met de Opdrachtgever worden overlegd over deze inschakeling. Tanger Advocaten N.V. gaat er vanuit en bedingt zonodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

4. De Opdrachtgever vrijwaart Tanger Advocaten N.V. tegen alle aanspraken van derden, de door Tanger Advocaten N.V. in verband daarmee gemaakte kosten inbegrepen, die samenhangen met de voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Tanger Advocaten N.V.

5. Iedere aansprakelijkheid van Tanger Advocaten N.V. en van de aan haar verbonden natuurlijke en rechtspersonen is in haar totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Tanger Advocaten N.V. wordt uitbetaald. Inzage in de polis kan desgevraagd door de Opdrachtgever worden verkregen op het kantoor Tanger Advocaten N.V.. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 5.000,– per opdracht of indien het door Tanger Advocaten N.V. voor de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium hoger mocht zijn, tot het bedrag van dat honorarium.

6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Tanger Advocaten N.V. aansprakelijk is.

7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de Opdrachtgever aan Tanger Advocaten N.V. een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief zoals dat van tijd tot tijd door Tanger Advocaten N.V. wordt vastgesteld en is te raadplegen via www.tanger.nl. Een eventueel vast overeengekomen uurtarief wordt jaarlijks geïndexeerd. Naast het honorarium is de Opdrachtgever verschuldigd de verschotten die ten behoeve van de Opdrachtgever door Tanger Advocaten N.V. zijn betaald alsmede een vergoeding voor vaste kantoorkosten die op 5% van het honorarium wordt vastgesteld. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

8. De betalingstermijn van de door Tanger Advocaten N.V. aan de Opdrachtgever verzonden declaraties is veertien dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Tanger Advocaten N.V. het recht de wettelijke rente in rekening te brengen alsmede alle te maken kosten voor inning van de declaraties, zowel in als buiten rechte.

9. Het met de opdracht gevormde dossier zal gedurende zeven jaar na het einde van de opdracht worden bewaard.
Daarna wordt het dossier vernietigd.

10. De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Tanger Advocaten N.V. wordt beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Tanger Advocaten N.V. voortvloeien kunnen ter berechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

11. Tanger Advocaten N.V. kent een eigen klachtenregeling. Klachten kunnen worden ingediend bij mr. H.J. van der Hauw.

Kennemer Mediation is onderdeel van Tanger Advocaten N.V., handelsregister nr. 34302647